Obóz w Lginiu

Tegoroczny obóz Hufca ZHP Mosina odbędzie na Stanicy Harcerskiej w Lginiu!
15-28 lipca: harcerze i zuchy z Watry, Wilków i Leśnych
15-21 lipca: harcerze z drużyny Ogień (odbiór przez rodziców/ opiekunów)

Obóz Hufca w Lginiu

Godzina i miejsce wyjazdu:

Wyjazd na obóz 15 lipca 2023

Wilki i Watra – Parking hali OSiR w Mosinie, ul. Krasickiego 16 (prosimy nie parkować na parkingu przy hali! Zaparkować auto można 100 m dalej na parkingu przy szkole zaraz obok hali lub na ulicach wokół zgodnie z przepisami ruchu drogowego).
Zbiórka 9:10
Wyjazd 9:30

Leśni – parking przy kościele w Czapurach.
Wyjazd 8:40

Powrót z obozu 28 lipca 2023

Wilki i Watra – Parking hali OSiR w Mosinie, ul. Krasickiego 16 (prosimy nie parkować na parkingu przy hali! Zaparkować auto można 100 m dalej na parkingu przy szkole zaraz obok hali lub na ulicach wokół zgodnie z przepisami ruchu drogowego).
Ok. 15.00/15:30

Leśni – parking przy kościele w Czapurach.
Ok. 15:30


Całkowity koszt pobytu*:
– Uczestnicy – zuchy i harcerze z Watry, Wilków, Leśnych:  1300,00 zł
– Harcerze z drużyny Ogień – 650, 00 zł
– Przyboczni (bez dokumentów wychowawcy wypoczynku, powołani rozkazem do 22.03) – 300, 00 zł
– Wychowawcy wypoczynku – bezpłatnie

*Część płatności można pokryć bonem turystycznym (do 500 zł, w zależności od już wykorzystanych środków, bon jest do wykorzystania tylko do końca marca):
telefonicznie w terminie 27 marca (poniedziałek) w godzinach 18:00-19:00
krok 1 – zarejestruj się na Platformie Usług Elektronicznych ZUS (PUE ZUS), przygotuj 16-cyfrowy kod obsługi płatności.
krok 2 zadzwoń do komendantki hufca – Magdy Jakubowskiej (695 421 177) w czasie dyżuru przy systemie rejestracji płatności.

Płatności:

 • 1 RATA – 300 zł (bezzwrotny zadatek) do 20 kwietnia
 • 2 RATA – 1000 zł do 20 maja

przelewem na konto ZHP MOSINA: GBS MOSINA: 24 9048 0007 0000 0534 2000 0001

tytuł wpłaty (prosimy o prawidłowy zapis tytułu!):
a)  PŁATNOŚĆ BEZ FAKTURY:
DCSZ_ObózLgiń_ imię i nazwisko dziecka_NazwaDruzyny*
*gdy na obóz jedzie rodzeństwo można dokonać wpłaty wspólnej, wystarczy podać imiona obojga dzieci w tytule.

b)  PŁATNOŚĆ Z FAKTURĄ:
odpłatność_ObózLgiń_imię i nazwisko dziecka_NazwaDruzyny *

* gdy na obóz jedzie rodzeństwo można dokonać wpłaty wspólnej, wystarczy podać imiona obojga dzieci w tytule,
* faktura zostanie wystawiona na dane właściciela konta bankowego, z którego został dokonany przelew.

Warunki rezygnacji z uczestnictwa w obozie

Wpłacony zadatek w wysokości 300 zł jest bezzwrotny. Uczestnik, który z ważnych przyczyn losowych i niezależnych nie może wziąć udziału w obozie, jest uprawniony do częściowego zwrotu wniesionej odpłatności (II rata 1000 zł). Z wniesionej odpłatności organizator obozu potrąca poniesione już koszty, np. koszt wykupionych przejazdów uczestnika/biletów, zakupionych materiałów programowo-organizacyjnych, ubezpieczenia, zakupionego wyżywienia itp.

Zwrot jest dokonywany na podstawie wniosku o „zwrot niewykorzystanej odpłatności”, skierowanego do komendanta obozu ze wskazaniem rachunku bankowego, na który ma być dokonany przelew (ten z którego była robiona płatność). Jeśli odpłatność za udział w obozie została w całości lub części wniesiona przez pracodawcę rodzica/opiekuna uczestnika, zwrotu dokonuje się w pierwszej kolejności na rachunek pracodawcy, do wysokości jego wpłaty, zaś ew. pozostałą część zwrotu przekazuje się na rachunek wskazany we wniosku. Każdy wniosek będzie rozpatrywany indywidualnie przez komendę obozu.

Dokumenty, z którymi należy się zapoznać:

 • KARTY KWALIFIKACYJNE, załącznik do karty i ankieta medyczna:
  Do wypełnienia dla zuchów i harcerzy z Watry, Leśnych i Wilków na stronie:
  https://oboz.zhp.wlkp.pl/17503a6b2326f09fbc4e3a7c03874c7333002038
  Do wypełnienia dla harcerzy z 19 DH NS Ogień na stronie:

  https://oboz.zhp.wlkp.pl/a1422e6a168630cdd214ac5e31ca01ae1bee8d92
 • To specjalna strona z aktywnym formularzem do wypełnienia karty przez rodzica/ opiekuna. Następnie na podany w formularzu przez rodzica/ opiekuna adres mailowy przychodzi wypełniony formularz – karta kwalifikacyjna uczestnika wraz z załącznikiem do karty i ankietą medyczną, którą należy wydrukować, podpisać przez obojga rodziców i oddać drużynowym do 31 maja.
 • KONIECZNE jest przekazanie pełnej informacji medycznej o dzieciach, o przewlekłych chorobach, przypadłościach, zażywanych lekach, alergiach, alergiach pokarmowych czy koniecznych dietach. Tylko informacje z karty mogą być podstawą przygotowania specjalnego jadłospisu. W razie wystąpienia chorób od czasu oddania karty kwalifikacyjnej do obozu o powiadomienie o tym kadry telefonicznie przed obozem i na kartce w dniu wyjazdu.
 • Wypełnione i podpisane przez rodziców opiekunów karty kwalifikacyjne należy oddać drużynowym do 31 maja.
 • Warunki uczestnictwa na obozie w Lginiu 2023<- kliknij – dla rodziców uczestników (m.in. godzina i miejsce wyjazdu, wyposażenie uczestnika, warunki rezygnacji, regulaminy). Znajomość tego dokumentu i jego akceptacje poświadcza się podpisując Załącznik do karty kwalifikacyjnej – wygenerowany przez formularz.

Sytuacje nadzwyczajne
1. ZHP oraz uczestnik nie są odpowiedzialni za naruszenie obowiązków będących konsekwencją zakwalifikowania danej osoby jako uczestnika wypoczynku organizowanego przez ZHP na podstawie przepisów oświatowych w sytuacji, w której taki stan rzeczy spowodowany jest działaniem siły wyższej.
2. Przez siłę wyższą rozumie się zdarzenia zewnętrzne, niezależne od ZHP oraz uczestnika, a także niemożliwe do przewodzenia,
takie jak w szczególności: wojna, pożar, epidemia, powódź, blokady komunikacyjne, kataklizmy społeczne, itp., które zasadniczo utrudniają lub uniemożliwiają zrealizowanie celu obejmującego wypoczynek organizowany przez ZHP dla uczestnika, a których nie można było przewidzieć ani im zapobiec lub przezwyciężyć poprzez działanie z zachowaniem należytej staranności.
3. Ile więc okoliczność rozumiana jako siła wy sza wystąpi, a dodatkowo ta okoliczność będzie zasadniczo utrudniać (lub uniemożliwiać) zrealizowanie celu obejmującego wypoczynek organizowany przez ZHP dla uczestnika, istnieje obowiązek poinformowania o tym drugiej strony na piśmie. W takim wypadku:
a. O ile działanie siły wyższej będzie zasadniczo utrudniać zrealizowanie celu obejmującego wypoczynek organizowany przez ZHP dla uczestnika, to wówczas strony uzgodnią wspólnie działania, jakie mogą być podjęte w celu usunięcia skutków działania siły wyższej, celem umożliwienia zorganizowania wypoczynku przez ZHP dla uczestnika;
b. O ile działanie siły wyższej uniemożliwi zrealizowanie celu obejmującego wypoczynek organizowany przez ZHP dla uczestnika, to w takim przypadku stosunek prawny łączący ZHP oraz uczestnika wygasa.
4. W przypadku, o którym mowa w pkt 3 lit. b, uczestnikowi nie przysługują względem ZHP jakiekolwiek roszczenia odszkodowawcze będące skutkiem tego, że dany wypoczynek nie doszedł do skutku. W takim przypadku uczestnik, w związku z wcześniej dokonaną na rzecz ZHP
wpłatą, może domagać się zwrotu kwoty faktycznie przez niego wpłaconej, przy czym kwota ta będzie pomniejszona o rzeczywiste koszty poniesione przez ZHP na poczet wypoczynku organizowanego dla uczestnika.
5. Uczestnik jednocześnie przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że na dzień wygaśnięcia stosunku prawnego łączącego ZHP z uczestnikiem, w związku z wystąpieniem siły wyższej, może zaistnieć sytuacja, w której cała dokonana przez uczestnika wpłata została już wydatkowana na
poczet organizowanego dla niego wypoczynku, a także sytuacja, w której ZHP wydatkował na poczet wypoczynku organizowanego dla uczestnika kwotę wyższą, niż przez niego wpłacona, a to z uwagi na zaległości uczestnika we wpłatach. W tym ostatnim przypadku, mimo wygaśnięcia stosunku prawnego łączącego ZHP z uczestnikiem, w związku z działaniem siły wyższej, obowiązkiem uczestnika jest uzupełnienie tych wpłat.
6. Uczestnik zwolniony jest z obowiązku płatności kwot, których wymagalność przypada po dniu wygaśnięcia stosunku prawnego łączącego ZHP z uczestnikiem, w związku z wystąpieniem siły wyższej.
7. W sytuacji, w której ZHP oraz uczestnik nie będą w stanie uzgodnić działań, o których mowa w pkt 3 lit. a, to także wówczas stosunek prawny łączący ZHP oraz uczestnika wygasa i zastosowanie znajdują pkt 4-6 powyżej.

Zapewniamy:

 • zakwaterowanie w warunkach obozowych,
 • wyżywienie zgodne z zasadami żywienia dzieci i młodzieży: śniadanie, obiad, podwieczorek, kolacja,
 • opieka kadry wychowawczej znanej ze zbiórek,
 • opiekę ratowników wodnych oraz służby medycznej,
 • transport autokarem,
 • ubezpieczenie od NNW,
 • atrakcje na miejscu i wyjazdowe,
 • program zgodny z Harcerskim Systemem Wychowawczym.

Prosimy:

 • o opłacenie składek członkowskich ZHP,
 • o podanie dzieciom z chorobą lokomocyjną przed podróżą np. Aviomarin.

Wykaz niezbędnego wyposażenia uczestnika (zuchy – podpisane rzeczy)
Uczestnik (także zuchy niech to robią w miarę samodzielnie) pakuje do plecaka (nie walizki):

 • pełne umundurowanie (bluza mundurowa, spódnica/ bojówki, beret, pasek, getry, ciemne buty) – jedziemy w nim,
 • śpiwór, dres do spania/ciepła piżama, prześcieradło (koniecznie!), karimata, poduszka,
 • żel pod prysznic, duży ręcznik, szczotka do zębów, pasta do zębów, dezodorant, grzebień/szczotka do włosów, szampon do włosów,
 • klapki pod prysznic,
 • kąpielówki/ kostium kąpielowy i ręcznik kąpielowy,
 • bielizna (skarpetki typu „stópki” NIE są odpowiednie na obóz), przyda się również kilka par grubszych skarpet,
 • długie spodnie, lżejsze i cieplejsze bluzy z długim rękawem, krótkie spodenki, T-shirty (takie rzeczy, których nie żal zniszczyć lub zgubić),
 • polary, koszulki szczepowe (gdy szczep ma),
 • rzeczy do maskowania (najlepiej ciemne bez rzucających się w oko elementów, których nie będzie szkoda, jak się zniszczą),
 • kurtka przeciwdeszczowa na tyle szeroka, żeby zmieściło się pod nią kilka warstw odzieży, w tym polar. Musi mieć również kaptur. Warto zwrócić uwagę, żeby i kaptur, i rękawy w nadgarstkach miały elastyczne ściągacze,
 • czapka z daszkiem (lub inne nakrycie głowy), okulary przeciwsłoneczne,
 • buty do pieszej wędrówki, także trampki, sandały,
 • plecak na wycieczki (mniejszy),
 • menażka, kubek, sztućce, BIDON/BUTELKA Z FILTREM DO WODY, ręcznik do wytarcia naczyń,
 • nici, igła, agrafki,
 • zeszyt, długopis, śpiewnik,
 • książeczka harcerska, karty prób na stopnie/ sprawności!
 • latarka + zapasowe baterie, kompas (jeśli ktoś ma),
 • środki przeciw komarom, kleszczom, meszkom, krem z filtrem, plastry, chusteczki higieniczne,
 • tylko drobne kieszonkowe, najlepiej w bilonie (nie będzie okazji na duże zakupy),
 • prowiant na podróż (około 1-1,5h jazdy) – prosimy, aby nie były to kolorowe napoje i przekąski typu chipsy,
 • nie zabieramy tel. komórkowych i sprzętu elektronicznego (ze względu na kradzieże, zagubienia i tryb zajęć),
 • Koniecznie zabieramy ze sobą dobry nastrój i dobre zdrowie!!

Na obozie nie ma DNIA ODWIEDZIN, czyli DNI OTWARTEGO obozu. 

 • 15057985_10153853238240855_1368443343_n

 • 15058574_10153853238265855_528666347_n

 • 14937812_10153853238260855_1469561258_n

 • 15033758_10153853238270855_318887239_n